13-dars. Present Continuous

Bugungi darsdan boshlab ingliz tilidagi zamonlarni qisqaroq va soddaroq qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Ingliz tilida 16 ta zamon bor. Bugun men shulardan biri bo’lgan Present Continuous (Hozirgi davomli zamon) haqida bo’ladi darsimiz.
Biz present continous dan hozirda sodir bo’layotgan ish harakatni bildirish uchun foydalanamiz.
Masalan: He is sleeping now. U hozir uxlayapti
I am reading now. Men hozir o’qiyapman.

Present continuous ni yashashda biz quyidagi strukturadan foydalanamiz.

Subject + to be (am, is, are) + verb + ing

You       +        are                +  read +  ing.   Sen o’qiyapsan

Inkor shakli yasalganda esa to be (am, is, are) dan keyin not yuklamasi qo’yiladi.

You are not reading. Sen o’qimayapsan.
I’m not working. Men ishlamayapman.

So’roq shaklini yasamoqchi bo’lganimizda esa, doimgidek to be fe’lini egadan oldinga qo’yamiz:

Are you working?  Ishlayapsizmi?
Is he playing?        U o’ynayaptimi?

Spelling rules (Talaffuz qoidalari):
work – working, read – read ing, climb – climb ing, fly – fly ing
BUT: cut – cutting, put – putting, write – writing, dance – dancing

1. Fe’llarga -ing qo’shing

2. am, is yoki are qo’yib gaplarni tugallang

3. Rasmga qarang va qavs ichidagi fe’llardan foydalanib gaplarni tugallang.

4. ‘m not, aren’t yoki isn’t qo’ying

5. Rasmga qarang va quyida berilgan fe’llardan foydalanib odamlarni nima qilayotganligini yozing.

Qisqa javob berish

6. Savollarga javob bering. Qisqa javoblardan foydalaning.

7. Savollar yozing va ularga javob bering.

8. Qavs ichidagi fe’llarni present continuousda ochib chiqing

New words:

stand – turmoq
walk – yurmoq
cut – qirqmoq, kesmoq
put – qo’ymoq
bark – vovullamoq
make – yasamoq
sandcastle – qum qasr
T-shirt – futbolka
sand – qum
talk – gaplashmoq

Do'stlaringizga ulashing:

One thought on “13-dars. Present Continuous”

  1. Menga Ingliz tili fanidan o’rta o’quvchilar o’rganish uchun darslik berishlaringizni iltimos qilardim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.