7-dars. Demonstrative pronouns

Image result for demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns ko’rsatish olmoshlari bo’lib, biror shaxs, narsa yoki predmet ko’rsatilganda ishlatiladi.
Ko’rsatish olmoshlari 4ta bo’lib, ular: this, that, these va those.
This – bu (yaqindagi 1ta narsa uchun)      This is a pen.
These – bular (yaqindagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are pens.
That – u, anavi (uzoqdagi 1ta narsa uchun)   That is a kite.
Those – anavilar, ular (uzoqdagi 1dan ortiq narsalar uchun) Those are kites

1. This yoki these qo’yib gaplarni to’ldiring.2. That yoki those qo’yib gaplarni tugallang. 

Ko’rsatish olmoshlaridan inkor yasalganda to be fe’lidan so’ng not yuklamasi qo’yiladi.
Masalan: This is a flower.             This is not a flower.
Those are elephants.       Those are not elephants.

Ko’rsatish olmoshlari bilan savol tuzish to be fe’li egadan oldinga qo’yish orqali yasaladi.
Masalan: This is a flower.             Is this a flower?
Those are children.       Are those children?

3. this,these, that yoki those qo’yib gaplarni to’ldiring.

Do'stlaringizga ulashing:

One thought on “7-dars. Demonstrative pronouns”

Leave a Reply

Your email address will not be published.